Aparati-online.si

 Splošni pogoji poslovanja Aparati d.o.o. (Aparati-online.si) 01-2019

 

 1. 1. člen

Veljavnost splošnih pogojev
Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa in prodaje izdelkov, ki jo izvaja družba Aparati d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: »Aparati-online.si« ali »prodajalec«).

Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse kupce Aparati-online.si, pri čemer se deli splošnih pogojev, ki določajo posebne ugodnosti za kupce potrošnike, uporabljajo zgolj za potrošnike -  fizične osebe, kot jim daje status Zakon o varstvu potrošnikov (Url. RS Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in se jih v nadaljnjem tekstu poimenuje: kupci-potrošniki (kupec-potrošnik).

Zakon o varstvu potrošnikov kot kupca-potrošnika določa: fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Za ostale kupce, ki nimajo lastnosti potrošnikov po Zakonu o varstvu potrošnikov (primeroma: pravne osebe, osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, itd.) in pri katerih torej ne gre za kupce-potrošnike, se deli teh splošnih pogojev, ki določajo posebne ugodnosti za kupce-potrošnike, ne uporabljajo in se za urejanje medsebojnih razmerij uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, razen v kolikor bolj specifični zakon ali ti splošni pogoji ne določajo izrecno drugače.

 1. 2. člen
 • Vrste nakupa
  Ti splošni pogoji se nanašajo na prodajo s takojšnjim plačilom. Za takojšnje plačilo šteje tudi pogodba, pri kateri se kupec s posojilodajalcem (običajno: banka ali druga finančna inštitucija) dogovori, da se celotna kupnina prodajalcu plača, kupec pa nato plačuje najeto posojilo posojilodajalcu skozi določeno časovno obdobje.

   3. člen

Točnost podatkov
Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter družbi Aparati-online.si

odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

 

 1. 4. člen

Vrste pogodb
Pogodba o prodaji je pogodba, s katero kupec kupi izdelek s takojšnjim plačilom.

 

Kupoprodajna pogodba je med družbo Aparati d.o.o. in kupcem v spletni trgovini sklenjena v trenutku, ko kupec odda naročilo in mu prodajalec pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila.

 

Vse pogodbe so sklenjene v slovenskem jeziku.

 1. 5. člen

Odstop od pogodbe 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec-potrošnik pravico, da v štirinajstih (14) dneh od pridobitve dejanske posesti nad blagom oziroma pridobitve dejanske posesti nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih kupec-potrošnik naroči v enem naročilu, ali pridobitve dejanske posesti nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov, prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev v skladu s 43.č členom ZVPot (Zakon o varstvu potrošnikov).

 

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti Aparati-online.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe, po elektronski pošti na naslov info@aparati-online.si, s pismom poslanim po pošti na naslov Aparati d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi odstopni obrazec  (https://www.aparati-online.si/odstop.pdf)

 

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe iz prvega odstavka tega člena.

 

Kupec mora izdelek vrniti prodajalcu v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Prejeti izdelek mora vrniti nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

 

Kupec lahko blago vrne po pošti ali ga izroči/dostavi neposredno na naslov Aparati d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Stroške vračila blaga krije kupec. Blago se vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, od katerega je kupec obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. V primeru, da prodajalec izdelek prevzame pri kupcu, je kupec dolžan nositi stroške prevoza in sicer v višini stroška, plačanega za dostavo izdelka.

 

Če kupec odstopi od te pogodbe, mu bo Aparati d.o.o. najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrnilo prejeta plačila. Vračilo plačil se izvede  z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. Aparati d.o.o. lahko zadržijo plačilo, dokler ne prejmejo vrnjenega blaga. Vrnitev prejetega izdelka podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

 

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost (in torej ne gre za kupca - potrošnika), zanjo določila tega člena ne veljajo.

 1. 6. člen

Prodajna pogodba
S pogodbo o prodaji s takojšnjim plačilom se prodajalec kupcu zaveže izročiti izbrani izdelek proti takojšnjemu plačilu celotne kupnine. V pogodbi o prodaji s takojšnjim plačilom kupec in prodajalec opredelita znamko, tip in model izdelka, ceno, strošek dostave izdelka ter druge elemente naročila. Podatki o sklenjeni pogodbi oz. o oddanem naročilu so shranjeni v podatkovni bazi prodajalca.

 

Fotografije, objavljene na www.aparati-online.si, so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

 1. 7. člen
  Cena in plačilni roki 
  Veljavna cena izdelka je tista, ki je objavljena na dan naročila. 
  Kupec poravna celotno kupnino prodajalcu na TRR št. 1010 0005 7964 479, odprt pri INTESA SANPAOLO BANK z ustreznim sklicem oziroma dostavljavcu v gotovini ob dostavi in prevzemu blaga.
 2.  8. člen

Dostava 
V primeru, da Aparati-online.si oz. zunanji pogodbeni partner izdelek dostavi na želeni naslov kupca v R. Sloveniji, znaša rok dostave v primeru, da je izdelek na zalogi, največ tri delovne dni, v nasprotnem primeru pa ustrezno dlje. Strošek dostave izdelka znaša 6,99 € ne glede na kraj, ki se nahaja v R. Sloveniji, oz. velikost, težo ter ceno izdelka. Za izdelke, višje od 150 cm in/ali težje od 100 kg, mora kupec ob dostavi zagotoviti dve osebi za vnos izdelka v stanovanje.

 

V primeru, da ob dostavi kupec na dogovorjenem naslovu ni prisoten, izdelek lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s kupcem, oziroma druga oseba, ki jo kupec pooblasti za prevzem. Oseba, ki prevzame dostavljeni izdelek, prevzem izdelka ter prevzem vseh spremljajočih dokumentov potrdi s podpisom dobavnice, zraven pa navede svoje ime, priimek ter datum prevzema in razmerje do naročnika.

Ob dostavi aparata na želeni naslov se kupcu preda dobavnica, račun pa se stranki pošlje naknadno po pošti. Garancijski list, seznam pooblaščenih servisov in navodila za uporabo v slovenskem jeziku priloži dobavitelj k aparatu. Original sklenjene pogodbe hrani Aparati d.o.o. na sedežu družbe.

Stranki pogodbe določita rok dobave za vsako naročilo posebej, pri čemer rok ni fiksen, temveč je okviren in glede tega prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti. Rok dostave se v primeru, da se pri dobavitelju gospodinjskih aparatov rok podaljša, skladno s tem podaljša tudi rok dobave pri kupcu, pri čemer se o novem roku dostave kupca obvesti.

 

 1. 9. člen

Poškodbe izdelka 
Kupec je dolžan pri prevzemu izdelka pozorno pregledati embalažo in njeno vsebino. V primeru poškodbe izdelka je kupec dolžan na poškodbo takoj opozoriti dostavljavca. Kupec je dolžan skupaj z dostavljavcem sestaviti uradni zapisnik Aparati-online.si in dosledno izpolniti rubriko o stanju embalaže in izdelka. Kupec bo poškodovan izdelek, skupaj z uradnim zapisnikom posredoval na Aparati-online.si brez stroškov pošiljanja. Po prejemu poškodovanega izdelka bomo v najkrajšem roku poslali kupcu nov izdelek.

V primeru, da kupec-potrošnik opazi poškodbo po dostavi izdelka, vendar v največ 30 dneh po dostavi, poškodbo prijavi na številki Aparati-online.si 080 73 37. Pogoj za prijavo poškodbe izdelka v roku 30 dni po dostavi je shranjena embalaža, na podlagi katere se ugotavlja, kje oz. kako je poškodba nastala. Zaželeno je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom in fotografije poslane na naslov reklamacije@aparati-online.si. 
Kasnejše reklamacije, razen v kolikor zakon določa drugače, niso možne.

Kupci ne-potrošniki, so dolžni o ugotovljenih napakah obvestiti prodajalca pisno, v rokih, ki jih določa OZ.

Kupec bo poškodovani izdelek, ki mora biti zapakiran v prvotni embalaži in zaščiten, skupaj z uradnim zapisnikom poslal na Aparati-online.si. Po prejemu poškodovanega izdelka bomo v najkrajšem roku poslali kupcu nov izdelek.

Kupec ne sme sam transportirati izdelka, za katerega uveljavlja poškodbo.

POMEMBNO – zaradi trenutnega stanja s COVID-19, naš pogodbeni partner do preklica dostavo naročenih aparatov vrši le do vrat hiše ali bloka in ne do vrat stanovanja.

 1. 10. člen

Garancije
1. Garancija proizvajalca 
Aparati-online.si zagotavljajo pooblaščeni servis za izdelke, ki jih je kupec kupil pri Aparati-online.si v skladu s pogoji garancije in servisiranja, ki jih nudi proizvajalec posameznega izdelka. Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan prvemu kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga za rok enega leta. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu, prodajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca. Če proizvajalec v garancijskem roku ne popravi izdelka v 45 dneh od dneva prijave okvare ali če okvare ni mogoče popraviti, proizvajalec izdelek zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Ta pravica ugasne po dveh letih od dneva, ko je kupec-potrošnik zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim, oziroma po enem letu za kupca ne-potrošnika.

 

 

 1. Stvarna napaka  
  Če kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali delovanje in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov ter ste kupec-potrošnik, kot to določa Zakon o varstvu potrošnikov, nas o tem  s pisnim obvestilom ter najkasneje v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita in največ dveh (2) let od dneva dobave izdelka, obvestite. Zahtevate lahko, da:
 • brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku ali
 • vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali
 • izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom ali
 • vrnemo celotni plačani znesek.

Izdelek nam v pregled dostavite ali pošljite, vendar upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih (8) dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih (8) dni po prevzemu izdelka na sedežu Aparati d.o.o. na Šmartinski 152 v Ljubljani pisno obvestimo, da je napaka sporna.

Če se po prevzemu stvari pokaže, da ima stvar kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti in niste kupec po Zakonu o varstvu potrošnikov (niste kupec-potrošnik), morate o stvarni napaki po OZ obvestiti prodajalca v roku osmih (8) dni, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, od dneva, ko je bila napaka odkrita, vendar največ v roku šestih (6) mesecev, odkar je bila stvar izročena.

 

 1. 11. člen

 

Varovanje osebnih podatkov

 

Aparati d.o.o. bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

 

Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki varovanja osebnih podatkov, ki se nahaja na naslednji povezavi https://www.aparati-online.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/

 

 1. 12. člen

Sodna pristojnost in izključitev izvensodnega reševanja sporov
Kupec, v največji meri, kot jo dopušča veljavna zakonodaja, soglaša, da o morebitnem sporu, ki bi se nanašal na pogodbo o prodaji oziroma na obseg in izvrševanje pravic po pogodbi in po teh splošnih pogojih, odloča stvarno pristojno sodišče po sedežu Aparati d.o.o..

Izvensodno reševanje potrošniških sporov: Kupec-potrošnik lahko v morebitnem primeru spora iz nakupov, ki so bili opravljeni prek spletne trgovine, ki jo Aparati d.o.o. omogoča kot ponudnik blaga in storitev na območju Republike Slovenije, spor poizkuša rešiti prek platforme za reševanje potrošniških sporov (SRPS). Na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov lahko potrošnik dostopa preko spodnje povezave, ki je prav tako dostopna na spletni strani ponudnika.

Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Izven navedenega, Aparati d.o.o., v skladu z 8. Členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov in načelom prostovoljnosti, ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, razen, če poseben zakon ali uredba Evropske unije to izrecno določata.

 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 1. 13. člen

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati s 1.9.2019 in veljajo do spremembe ter se uporabljajo za vse pravne posle, v katerih kot stranka nastopajo Aparati d.o.o. ali njegovi pooblaščeni partnerji.

Ljubljana 01.09.2019                                                                                                       Aparati d.o.o.

 

 

Aparati d.o.o.
Šmartinska cesta 152 (Hala 9)
1000 Ljubljana
E-pošta: info@aparati-oniline.si
Telefon: (01) 520 46 66

ID št. za DDV: SI71835113

Matična številka: 1953753000

TRR odprt pri NLB: 02011-0259326313

TRR odprt pri INTESA SANPAOLO BANK: 10100-0054881237

Osnovni kapital: 8763,01 €
Vpisano pri Temeljnem sodišču v Ljubljani
Št.reg.vložka: 13968100

Družba je zavezanec za plačilo DDV

DDV ID številka: SI81241038
Zavezanec za DDV: DA
Matična številka: 1589121000
Osnovni kapital: 13.488,04 EUR
Srg 2001/00858, št. vložka 1/06755/00, Okrožno sodišče v Ljubljani.